1
2
3
4
5
تاور کرین پتن

انواع تاور کرین – تناژ تاورکرین

کاتالوگ تاور کرین پتن

پروژه های ساختمانی بزرگ به طور فزاینده ای از جرثقیل های برجی برای بلند کردن و قرار دادن مصالح استفاده می کنند. پیکربندی آنها مزایای متعددی نسبت به جرثقیل های سنتی دارد، از جمله کاهش فضای مورد نیاز، بالابر عمودی بلندتر، افزایش ظرفیت و عملیات الکتریکی بی صدا.

در ساختمان های بلند، جرثقیل های برجی می توانند از چاه آسانسور عبور کنند و فضای مورد نیاز را بیشتر کاهش دهند. جرثقیل های برجی در چندین نوع رایج موجود هستند که هر کدام مزایای خاص خود را دارند.

تناژ تاورکرین به همراه مشاهده کاتالوگ‌

تاور کرین پتن 208

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 209

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 212

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 210

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 425

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 426

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MC45

دانلود کاتالوگ

تاور کرین Libher 20SE

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 315

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن D15

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 427

دانلود کاتالوگ

تاور کرین Libher C1C

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 428

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 429

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 435

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن E10

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن E10 _14

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن E10_14C

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن E10 _40

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن Comansa. 5LC5010

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MC 85

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MC85 A

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 643

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 643A

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن F15 15

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MDT 139

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 645A

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 645B

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 645C

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 646D

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 646E

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 743

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MC 175

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن E2 18

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن E2 23

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن F2 23

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 743D

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 743E

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 744

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 745A

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 761

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 762

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 764C

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 764D

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 764E

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 876A

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MC180

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MC205 A

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MC235 B

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن H25-14

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن J25

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 765

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 775

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن F3-19

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن F3-21

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن F3-25

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن F3-29A

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن F3-29B

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن G3-22

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن G3-28B

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن G3-33B

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن G3-47

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن H3-25

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن H3-28

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن H3-30

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن H3-32

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن H3-33B

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن H3-36B

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن H3-23C

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن H3-40

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن K3-59C

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن K30-30C

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MC 265

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MC 310-K12

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن Md 220

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن Md 235

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن Md 235-Aj 12

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن Md 250

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن Md 265

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن Mdt 222-J 12

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن Mdt 248-J12

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن Mdt 302-L12

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن Mdt 308

دانلود کاتالوگ