کاتالوگ تاور کرین پتن 427D

کاتالوگ تاور کرین پتن MC-265 اوج تاور کرین

  تاور کرین پتن 427D محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 2 تن و طول بازو 30 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند. تاورکرین پتن 427D می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این تاور کرین در جدول پایین قرار داده شده […]

کاتالوگ تاور کرین پتن 427E

کاتالوگ تاور کرین پتن MC-265 اوج تاور کرین

تاور کرین پتن 427E محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 3 تن و طول بازو 30 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند. تاورکرین پتن 427E می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این تاور کرین در جدول پایین قرار داده شده و […]

کاتالوگ تاور کرین پتن 428G

کاتالوگ تاور کرین پتن MC-265 اوج تاور کرین

  تاور کرین پتن 428G محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 3 تن و طول بازو 36 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند. تاورکرین پتن 428G می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این تاور کرین در جدول پایین قرار داده شده […]

کاتالوگ تاور کرین پتن 427M

کاتالوگ تاور کرین پتن MC-265 اوج تاور کرین

تاور کرین پتن 427M محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 3 تن و طول بازو 36 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند. تاورکرین پتن 427M می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این تاور کرین در جدول پایین قرار داده شده و […]

کاتالوگ تاور کرین پتن 744

کاتالوگ تاور کرین پتن MC-265 اوج تاور کرین

تاور کرین پتن 744 محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 10 تن و طول بازو 45 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند. تاورکرین پتن 744 می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این تاور کرین در جدول پایین قرار داده شده و […]

کاتالوگ تاور کرین پتن 764B

کاتالوگ تاور کرین پتن MC-265 اوج تاور کرین

تاور کرین پتن 764B محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 8 تن و طول بازو 42 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند. تاورکرین پتن 764B می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این تاور کرین در جدول پایین قرار داده شده و […]

کاتالوگ تاور کرین پتن 643E

کاتالوگ تاور کرین پتن MC-265 اوج تاور کرین

تاور کرین پتن 643E محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 6 تن و طول بازو 42 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند. تاورکرین پتن 643E می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این تاور کرین در جدول پایین قرار داده شده و […]

کاتالوگ تاور کرین 643J

کاتالوگ تاور کرین پتن MC-265 اوج تاور کرین

کاتالوگ تاور کرین 643J: تاور کرین پتن 643J محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 6 تن و طول بازو 42 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند. تاورکرین پتن 643J  می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این جرثقیل برجی در جدول پایین […]

کاتالوگ تاور کرین 643C

تاور کرین پتن

کاتالوگ تاور کرین 643C: تاور کرین پتن 643C محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 6 تن و طول بازو 39 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند، تاورکرین 643C می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این جرثقیل برجی در جدول پایین قرار […]

کاتالوگ تاور کرین 643B

کاتالوگ تاور کرین پتن MC-265 اوج تاور کرین

کاتالوگ تاور کرین 643B: تاور کرین پتن 643B محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 6 تن و طول بازو 36 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند، تاورکرین پتن 643B می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این تاور کرین در جدول پایین […]